повторяем методику! Завдання для поточного контролю до теми "корисні копалини" 3 клас при вивченні теми повітря навколо нас у 3 класі ви завдання для здійснення контролю учнів з теми Комахи за якими ознаками у 5 класі з природознавства здій

1.Проаналізуйте зміст Державного стандарту початкової освіти: освітня галузь «Лю...
  
Сообщений: 71
1.Проаналізуйте зміст Державного стандарту початкової освіти: освітня галузь «Людина і світ». Виділити принципи добору навчального матеріалу та підтвердити їх прикладами.
2.Охарактеризуйте структуру спостереження та його види. Наведіть види короткочасних спостережень в 3 класі.
3.Розробіть домашнє завдання до теми: « Корисні копалини»(3 клас).
4.Яка методика використання натуральних засобів наочності з природознавства?

1.Запропонуйте 2-3 варіанти підведення підсумків довготривалих спостережень за природою восени(4кл.).
2.Охарактеризуйте види контролю (поточний і підсумковий), наведіть приклади фронтальної перевірки навчальних досягнень учнів при вивченні однієї з там.
3.Охарактеризуйте гру як метод навчання. Наведіть приклади дидактичної гри.
4.Виділіть етапи предметного уроку з природознавства.

1.Порівняйте методи навчання: спостереження і дослід. Виділіть критерії порівняння.
2.Охарактеризуйте завдання та зміст курсу природознавства в початковій школі за Державним стандартом: освітня галузь «Людина і світ».
3.Доведіть зв'язок позаурочної і позакласної роботи.
4.Сформулюйте мету уроку з теми: «Різноманітність тварин. Комахи. Риби»(3кл.).

1.Розробіть завдання для спостережень за тваринами восени(1кл.). Запропонуйте бесіду для узагальнення результатів спостережень.
2.Охарктеризуйте особливості предметного уроку з природознавства.
3.Охарактеризуйте домашні завдання як вид позаурочної навчальної роботи з природознавства.
4.Розробіть таблицю для фіксування результатів досліду з теми: «Як виростити нову рослину з насіння»

1.Доведіть, що бесіда – складний спосіб організації пізнавальної діяльності учнів з природознавства.
2.Охарактеризуйте завдання всіх етапів узагальнюючого уроку з природознавства.
3.Розробіть завдання для перевірки навчальних досягнень учнів з теми: «Земля – наш космічний дім»(4 клас).
4.Сформулюйте мету уроку з теми: «Гриби в природі»(3кл.).

1.Розробіть завдання для спостережень за неживою природою навесні (3 клас). При вивченні яких тем можна використати результати цих спостережень?
2.Назвіть завдання уроку – екскурсії та опишіть підготовку вчителя до нього.
3.Охарактеризуйте завдання етапу засвоєння нових знань на предметному уроці.
4.Яка методика використання аудіовізуальних засобів наочності з природознавства?

1.Доведіть, що використання методів проблемного навчання сприяє розвитку пізнавальних інтересів учнів.
2.Охарактеризуйте завдання всіх станів комбінованого уроку з природознавства.
3.Сформулюйте цілі до вивчення теми: «Грунт. З чого складається ґрунт ».(3 клас)
4.Що називається засобами наочності? Як їх класифікують?

1.Проаналізуйте зміст дослідів, що передбачені змістом програми 3 класу. Розподіліть їх за видами.
2.Складіть опорну схему для підведення підсумків спостережень за неживою, живою природою, працею людей восени(4кл).
3.Охарактеризуйте види позаурочної навчальної роботи з природознавства.
4.Перерахуйте етапи уроку узагальнення і систематизації знань, умінь і навичок з природознавства.

1.Порівняйте завдання і структуру уроків засвоєння нових знань і узагальнюючого.
2.Охарактеризуйте дослід як метод пізнання природи та структуру досліду.
3.Наведіть опорну схему для узагальнення знань учнів з розділу «Тварини – частина живої природи. Різноманітність тварин».(3 клас)
4.Обгрунтуйте значення куточка живої природи в формуванні природничих уявлень учнів молодшого шкільного віку.

1.Запропонуйте варіанти домашніх завдань при вивченні теми: «Степи»(4 клас, ст. 123). Обґрунтуйте умови їх успішного виконання.
2.Виділіть природничі уявлення при вивченні теми: «Повітря навколо нас»(3 клас). Які методи доцільно використовувати при вивченні даної теми?
3.Розробіть бесіду для актуалізації опорних знань перед вивченням теми: «Ланцюги живлення. Чим живляться тварини».(3 клас)
4.Що називається дослідом та які види дослідів є в курсі природознавства?

1.Доведіть, що опорні схеми (ідеальні моделі) сприяють розвитку логічного мислення учнів.
2.
Сообщений: 71
1.Доведіть, що опорні схеми (ідеальні моделі) сприяють розвитку логічного мислення учнів.
2.Охарактеризуйте завдання і структуру уроку засвоєння нових знань з природознавства.
3.Дайте визначення спостереженню як методу навчання. Які є види спостережень.
4.Яку систему та методи вивчення природознавства пропонував О.Я Герд?

1.Запропонуйте методи вивчення теми: «Корисні копалини в рідному краї»(4 клас, ст. 148). Обґрунтуйте свій вибір.
2.Розробіть варіанти домашніх завдань при вивченні однієї з тем (4 клас).
3.Розробіть завдання для спостережень під час екскурсії в природу навесні(2кл.).
4. Охарактеризуйте словесні методи навчання природознавства.

1.Доведіть необхідність використання практичних робіт в початкових класах з метою формування практичних умінь і навичок учнів.
2.Розробіть завдання для тематичної перевірки навчальних досягнень учнів з теми: «Природні зони України»(4кл.).
3.Доберіть засоби навчання при вивченні теми: «Карпатські гори».(4 клас).
4. Перерахуйте етапи уроку засвоєння нових знань, умінь і навичок з природознавства.

1.Складіть опорну схему з теми: «Форми земної поверхні України»(4 клас, ст. 107). Обґрунтуйте доцільність її використання.
2.Запропонуйте план роботи гуртка з природознавства (3 клас).
3.Сформулюйте цілі уроку з теми: «Південний берег Криму»(4 клас)
4.Що називається спостереженням та які види спостережень є в курсі природознавства початкової школи?

1.Доведіть, що спостереження – провідний метод пізнання природи.
2.Розробіть коментар до практичної роботи з теми: «Земля -планета»(4 клас).
3.Розкрийте суть індивідуальної позакласної роботи, види значення та методику організації.
4.Охарактиризуйте структуру комбінованого уроку з природознавства.

1.Наведіть приклад евристичної бесіди при вивченні теми: «Ґрунти»(3кл.). Доведіть її переваги над репродуктивною бесідою.
2.Охарактеризуйте критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з природознавства в 3 класі.
3.Виділіть основні поняття при вивченні теми: «Шкіра – захисник організму. Бережи шкіру». До яких видів понять вони належать?(3 клас)
4.Охарактеризуйте структуру та види дослідів в 4 класі.

1.Доведіть переваги уроку – екскурсії в природу в порівнянні з комбінованим уроком при вивченні теми: «Орієнтування на місцевості»(4кл.).
2.Охарактеризуйте натуральні наочні посібники та методику їх використання.
3.Розробіть питання до бесіди з метою встановлення причино – наслідкових зв’язків за результатами спостереження восени(2кл.).
4.Охарактеризуйте зв’язок методики навчання природознавства з іншими науками.

1.Запропонуйте варіанти перевірки навчальних досягнень учнів при вивченні теми: «Вода - розчинник»(3 клас), обґрунтуйте їх доцільність.
2. Охарактеризуйте критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з природознавства в 4 класі.
3.Охарактеризуйте види спостережень на шкільній навчально – дослідній ділянці.
4.Що називають розповіддю? Які види розповіді використовують на уроках природознавства?

1.Охарактеризуйте особливості оцінювання навчальних досягнень учнів 1,2 класів.
2.Запропонуйте опорну схему при вивченні теми : «Рослини. Будова рослин. Дерева, кущі, трави»(3кл.).
3.Розробіть бесіду з елементами розповіді при вивченні теми: «Кругообіг води в природі»(3 клас)
4.Назвіть види уроків екскурсій. За якими ознаками здійснюється класифікація уроків – екскурсій в курсі «Я і Україна»?

1.Доведіть необхідність позакласної роботи в початкових класах для формування природничо – екологічних понять.
2.Розробіть фрагмент уроку з теми: «Океани і материки»(4кл.). Охарактеризуйте методику роботи з картою півкуль.
3.Розробіть завдання для роботи з підручником при вивченні однієї з тем(2 клас)
4.Охарактеризуйте структуру спостережень. Перерахуйте види спостережень в 3 класі за програмою «Я і Україна».

1.Запропонуйте засоби наочності при вивченні теми: «Рослини. Будова рослин. Дерева, кущі і трави»(3кл.). Обґрунтуйте умови їх успішного використання.
2.Розробіть фрагмент уроку з використанням на
Сообщений: 71
1.Запропонуйте засоби наочності при вивченні теми: «Рослини. Будова рослин. Дерева, кущі і трави»(3кл.). Обґрунтуйте умови їх успішного використання.
2.Розробіть фрагмент уроку з використанням народної мудрості, краєзнавчого матеріалу з теми: «Охорона рослин».
3.Сформулюйте цілі до уроку : «Без води нема життя. Властивості води»(3 клас)
4.Розробіть коментар до досліду з теми: «Обертання Землі навколо своєї осі. Зміна дня і ночі»(4кл.).

1.Запропонуйте варіанти роботи з підручником в 3 класі. Доведіть, що робота з підручником сприяє формуванню спеціальних та загальнонавчальних знань, умінь і навичок.
2.Розробіть завдання для роботи на шкільній навчально – дослідній дільниці на весняний період(4кл.).
3.Розробіть питання фронтальної бесіди для закріплення ЗУН учнів при вивченні однієї з тем. (3 клас)
4.Дайте визначення уроку. Які є типи уроків природознавства.

1.Розробіть фрагмент уроку з використанням різноманітних засобів наочності до однієї з тем (4 клас). Обґрунтуйте свій вибір.
2.Охарактеризуйте метод проблемного навчання. Наведіть приклад проблемної ситуації при вивченні однієї з тем.
3.Складіть розповідь – пояснення до теми: «Перетворення води. Кругообіг води в природі»(3 клас)
4.Що називається практичною роботою та які види практичної роботи є в курсі природознавства 4 класу?

1.Розробіть диференційовані завдання для перевірки навчальних досягнень учнів з теми: «Природні зони України»(4 клас).
2.Наведіть приклади використання образотворчих, аудіовізуальних засобів наочності (враховуючи методику їх використання) при вивченні однієї з тем.
3.Складіть коментар до досліду під час вивчення теми: «Тіла, речовини, молекули»(3 клас)
4.Розробіть бесіду для систематизації знань учнів з теми: «Сонячне світло і тепло»(2кл.).

1.Виділіть природничі уявлення і поняття при вивченні теми: «Органи кровообігу»(3кл.), сформулюйте цілі уроку.
2.Розробіть бесіду до підведення підсумків спостережень за природою за тиждень (4 клас), обґрунтуйте їх доцільність
3.Доберіть методи роботи на уроці з теми: «Природні зони Україна. Зона степів». (4 клас).
4.Яка методика використання підручника з природознавства?
В начало страницы 
|
Перейти на форум:
Быстрый ответ
Чтобы писать на форуме, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь.