¤¤¤¤¤ Sirpanchiq [Hikoya]ўниро чалиниб, учинчидарсдан чиан Дилбаршошилганча зиналардантуша jinsiy hikoya www.ЕР.СЕКС.ХИКОЯ СЕКС ХИКОЯ Ам. Хикоя. Эр. Келинчак. Хикоя Араб.кіз.ер.секс.фото

Автор: r-zl-g
Опубликовано: 1878 дней назад (28 февраля 2013)
Блог: Сеня
Рубрика: Без рубрики
0
Голосов: 0
¤¤¤¤¤ Sirpanchiq [Hikoya]ўниро чалиниб, учинчидарсдан чиан Дилбаршошилганча зиналардантуша бошлади. Онаси биланбозорга боришга келишибўйишганди, бутунлай ёдиданкўтарилибди. Шошилганча энгохирги зинапояга оёиниўйганини билади, саарлабёиб берган ор музлаболган экан, ўзинибошаролмай олди. "Вой”дедию кўзларини чирт юмиболди. Сирпаниб, йиилишиани эди. Яхшиямки,айдандир келган баувватўллар тутиб олди избилакларини. Кўзини очдию"Хайрият!” деб юборди. Сўнгаршисида ўзига жилмайибараб турган нотаниш йигитгакўзи тушиб, дув изарибкетди.
Женщина…Когда Бог создал женщину, он заработался допоздна на шестой день.Ангел, проходя когда бог создавал женщину он заработался допоздна на шестой день ангел проходя мимо сказал er xotin jinsiy aloqasi vidio мусулмончиликда ер хотин алокаси кандай | ПИШЕМ ИМЕНА НА ЯПОНСКОМ, А=ка,Б=зу,В=ми,Г=тэ,Д=ку,Е=лу,Ж=жи,З=ри,И=ки,Й=зу,К=ме,Л=та,М=рен,Н=то,О=мо,П=но,Р=ке,С=ши,Т=ари,У=чи,Ф=до,Х=ру,Ц=мей,Ч=на,Ш=фу,Щ=зу,Э=су,Ю=сяо,Я=ки жинсий хикоя аёллар жинсий Jinsiy hikoyа jinsiy.hikoya. Jinsiy аzolаri как п
r-zl-g # 28 февраля 2013 в 18:32 0
– Этиёт бўлинг, ер сирпанчи,
– йигит шундай дея тепага
чииб кетди. Дилбар бир зум
каловланиб турди-да, онасини
куттириб ўймаслик учун
бекатга араб чопди...
* * *
– Дилбар, банкка бориб
келинг! исоботларни ам
олинг ўзингиз билан!
Бошлиининг буйруига
эътироз билдириб бўлармиди?
Кўча сову, ор бўралаб ёиб
турганига ам арамай,
ноилож бир талай оозларни
ўлтилаганча банкка араб
йўл олди. Таксидан тушаркан,
ар бир адамини санаб
босар, "ишилиб, сирпаниб
кетиб, шарманда бўлмай-да”
деб пичирлаб ўярди.
Ана эшик! Оз олди. из
эшикни ўзига тортди-ю,
оёлари ердан узилгандек
бўлди. ўлларидаги
ужжатлар бир томон, ўзи
боша томонга... Йў. Ўзи
йиилмади. аердандир
пайдо бўлган баувват
ўллар билагидан тутиб
олганди. Ерда ётган
оозларни тераётган йигитга
миннатдорчилик билдириш
учун оиз жуфтлаган
Дилбарнинг гапи озида
олди.
Этиёт бўлинг, ер сирпанчи...
Бу олатнинг ачонлардир
бўлганини эслаган Дилбар
ушбу гап ам такрор
айтарилаётганини эшитиб
кулиб ўйди. изни таниган
йигит ам кулиб юборди.
Тасодиф танишувга баона
бўлдию сўзлар-сўзларга
уланиб кетди. Суроб шу
банкда ишлар экан. Шунчаки
танишликдан бошланган
муносабатлар дўстлик,
дўстлик эса... бора-бора
беубор туйулар этагини
тутди.
r-zl-g # 28 февраля 2013 в 19:25 0
Орадан кунлар ўтди. Икки
ёрти албни бирлаштирган,
кўнгил ришталарини
туташтирган оппо ор оппо
орзуларга эланди. Тадир
сирпанчиида йиилаёзган
Дилбарни Суробнинг ўллари
тутиб олди. Ва бу ўллар уни
"Бахт уйи”га етаклади.
Ширин орзулар рўёбию висол
байрамини нишонлашаётган
кунларида ам табиат ўзининг
оппо либосини кийиб олди.
Ерга о гиламдек тўшалган
орни авайлабгина босаётган,
сирпаниб йиилишдан
чўчиётган келинчак ёнидаги
азиз инсони, куёв бўлмишнинг
ўлларидан макамро
тутишга аракат иларди.
Тўйхонадан чиишиб, шоона
безатилган машина томон
юриб боришар экан, Суробни
ўртолари чаириб олишди.
Шу чо оппо арир
кўйлагининг этакларини
ўлида ушлаганча бир-бир
босиб, машинага
яинлашаётган Дилбарнинг
ўрани юз берди, баланд
пошнали оппо туфлилар
яхмалакка дош беролмай
олди. "Тамом бўлдим...” дея
ўйлаган келинчак кўйлаги
этакларини ўйиб юбориб,
доимги одати, кўзларини
юмиб олди... Йиилмади. Ўша
адрдон, баувват ўлларни
ис илди билакларида.
Жўралари билан
субатлашаётган бўлса-да,
хаёли Дилбарда бўлиб турган
Суроб энг сўнгги лазада
улгурганди.
– Яхшиям тутиб олдингиз! Бу
сафар йиилсам керак, деб
ўйлагандим.
– Сени араю! Этиёт бўл-да,
Ер сирпанчи! ўрма, мени
ушлаб ол...
* * *
– Алло, аердасан?
– Поликлиникадаман.
Чаиртиришган экан.
– Хўп, майли. Этиёт бўлгин!
Турмуш ўртои билан
хайрлашиб, телефонини
ўчирган Дилбар оир
адамлар билан эшикка
яинлашди. орни анча
катталашиб олганига юриши
ам ийинлашиб олганди.
Яинда фарзандли бўлишади.
Эшикдан чидию еру кўкни
тўлдириб ёаётган орга
араб, бир нафас туриб
олди. Сирпаниб кетишдан
ўрди. Ўзидан ам кўра
юраги остида ураётган
миттигина юракча учун
ўрди. "андай илиб тушиб
олсам...” деб турганди амки,
кўзи ўзи томон шошилиб
келаётган Суробга тушди.
– Бари бир кўнглим бўлмади.
ўриб турганингни
билгандим. Кел, мени ушлаб
ол. Этиёт бўлиб туш! Ер
сирпанчи.
Иккиси ам шу жумлалардан
кейин кулиб юборишди.
Зиналардан бир-бир босиб
тушар экан, Дилбар аёт
йўлларида шундай халоскори
борлигидан ва у амиша ар
анаа ору сирпанчида ам
суянчи бўла олишидан
тинмай Аллога шукр
айтарди.