¤¤¤¤¤ Афсонага ўшаш хаиат. Эр-хотин ўл ушлашиб, эрталабишга отланишди. Уларнинг ишжойлари Ер Хотин секс уйда амимни эр ва хотин жинсий алокаси эр хотин хаклари Одамлар Шикояти ер ва хотин вазифалари

Автор: r-zl-g
Опубликовано: 1913 дней назад (27 февраля 2013)
Блог: Сеня
Рубрика: Без рубрики
0
Голосов: 0
¤¤¤¤¤ Афсонага ўшаш хаиат. Эр-хотин ўл ушлашиб, эрталабишга отланишди. Уларнинг ишжойлари боша-боша жойдабўлганлиги учун бекатда бир-бири билан хайрлашди.ўжайини аёлини таксигачиариб, машина узолашиб,кўринмай кетгунча унданниголарини узолмади.Тушликка яин Тўлиннингкўнгли беузур бўла бошлади.
~INGLIZCHA O'YIN~ Yozilgan inglizchaso'zni oxirgi xarfidan boshqa inglizcha so'zyozami inglizcha o`yin секис енглизча sex o'yin Sеks.o'yin секс фото ер хотин o'yin sex | Kto po vashemu simpati4nee v etoy gruppe? :) Эр xoтин жинcий алoкаcи Eru xotin jinsiy aloqasi эр хотин жинсий алокаси Er Xotin Munosabati Jinsiy Aloqasi эр ва хотин шахсий ва жинсий муносабатлари Узбекча секс эр хотин хикоялари
r-zl-g # 27 февраля 2013 в 20:30 0
Сал ват ўтмаси айд илди,
гўёки ичи узулиб озига
келаётгандек, бирданига кучли
ори сезди. араса он
усаяпти. Гавдасини кўтариб
туришга оёларида дармони
йў, бутун танаси ваража олиб,
алтирарди. Хотинига ўниро
илди. — Ойиси, менинг мазам
йў. — Нима бўлди, Тўлин ака?
— Билмадим, ёмон усдим,
аётимда еч ачон бундай
бўлмаган. — озир аердасиз,
ишдан русат сўрайми? — Йў
сизга гап тегмасин, уйга бориб
ётаман, бемалол ишингизни
илиб келаверинг. Уйи учинчи
аватда жойлашган. Бу
зиналардан кунига неча
маротабалаб чииб тушарди,
лекин ар битта зинани босиб
ўтиш шу адар азоблигини еч
тасаввур илмаганди. Юори
аватга кўтарилишга мадори
етмади. Катта изини ўниро
илиб чаирди. Мухлиса энди
мактабдан келган эди. Тодек
гавдасини тутолмай, 11 яшар
изчасининг кичкина жуссасига
суяниб чианига ўзини
кечиролмади, орининг
кучидан эса ўзини тутолмасди.
— Дадажон сизга нима бўлди?
Кичкина изчаси ам югуриб
келиб, айрат кўзлари билан
опасининг саволига жавоб
кутарди. — Озгина тобим
очди, мен бир паст ётай. —
Бирор нарса олиб келайми? —
Йў, фаат шовин илманглар,
дам оламан. Ойинг сўраса,
дадам яхши денглар, хавотир
олмасин.Ори олдирадиган
дори ичди. Бошини ёстиа
ўйиши билан ўтган умрини
бирма-бир эслашга аракат
илди, кўз ўнгидан хотини,
иккита изчасининг чераси
кетмасди. У аётидан мамнун
эди. Биринчи марта аёли билан
танишган даврларни эслади. У
олийгонинг
битирувчиларидан бири эди.
Зебо эса биринчи босичда
ўирди. Синглиси ам шу
институтнинг талабаси, Зебо
билан бир хонада турганлиги
боис доимо акасига шу изни
матарди. Уни келинойи илиш
авасида эди. Зебони биринчи
кўрганида юраги алати бўлиб
кетганди, айнан ўзи орзу илган
изни топгандай. У адашмаган
экан. Мана тўйи бўлганига 12
йил бўлган бўлса-да, уни
борлии билан яхши кўрарди,
шу йиллар ичида хотинига
муаббати кундан-кун ортган
бўлсада, заррача ам сўнгани
йў… Унинг оддийлиги,
беуборлиги, пазандалиги, бир
арашда нима демочилигини
тушуна олиши…
r-zl-g # 27 февраля 2013 в 20:46 0
Дунёдаги еч бир аёлни унга
тенглаштиролмасди. Оиласи
учун еч нарсани аямасди,
рўзорини еч нарсадан кам
илмасди, хотинига, болаларига
фаат имматбао кийимлар
танларди, ар байрамда аёли
учун тилла таинчолар сова
иларди, шу ўринда еч ачон
ота-онасини ам ёддан
чиармасди.. Улар бир-
бирларига узукка кўз ўйгандай
мос тушганди. Бир- бирларига
бу каби мос жуфтликлар кам
учрайди. Бахтли оилаларда ам
келишмовчиликлар бўлиб
туради, аммо буларда ундай
воеалар деярли бўлмасди.
Донишмандлардан бири
“фаирлик келганда, муаббат
деразадан чииб кетади” деган
эди. Йў, уларда бунинг акси
бўлди. Орада унинг иши
юришмай олди. У пайт Зебо
ам ишламасди. Нонга ам пул
тополмай болаларига неча
чаирим йўл босиб, бодан бир
бош узум олиб келган ёки аёли
оват илиш учун уйдан еч
нарса тополмай бир чимдим
унни атала илиб берган
кунлари ам бўлди, аммо
хотини бир оиз “эркаксиз,
топиб келинг, кўзи жовдираб
турган гўдакларимга нима
бераман” демади. У ар андай
олатда ам аёлининг кўнглига
арашга, асраб-авайлашга
аракат иларди. ар куни
ишдан айтгунча Зебо уни
деразадан мўралаб, кўзлари
тўрт бўлиб кутиб ўтирарди,
айратланарлиси шундаки, агар
ишдан кеч олса, атто ачон
келишини айтмаса ам ички
бир сезги орали-ми, у албатта
ойнадан табассум тўла юзлари
билан эрини кутиб оларди. У
Оллога ўтказган ар бир куни
учун шукрона айтарди.
аёллари тушга айланиб,
мудраб, уйу кетган жойида,
ёнига кимдир келиб, — Тур
кетамиз, деди. — Уйда
болаларимнинг ўзлари ўради,
онаси келсин. Шу пайт
телефоннинг жиринглашидан
ўйониб кетди. Кўрганлари
тушида бўлдими ёки ўнгида
англай олмади.  — Алло, дадаси
яхшимисиз, хозир 15 даиада
уйда бўламан. — Шошмай
келаверинг, яхшиман. Ич-
ичидан фарёди бўзига тиилиб
келарди, ўзини аранг тутишга
аракат илиб, болаларини
чаирди. - изларим, сизлардан
илтимос, аянгни асранглар,
айтганларини илинглар, хафа
илманглар, мендан
ўрманглар. Бу сўзларни нима
учун айтганини, улар
тушунишмади, ахир уларнинг
дадаси дунёдаги энг мерибон
инсон- ку, нима учун мендан
ўрманглар деди, нега бундай
ахволда? — Мухлиса, мен сени
жудаям яхши кўраман изим,
чунки менинг ота бўлишимга
сен сабабчисан, синглинг
кичкина бўлгани учун уни
кўпро эркалатсам, хафа бўлма.
Унинг овози титраб кетди.
изларини барига босиб, роса
йилади. Дадасининг юзлари,
баданлари жудаям исси эди.
r-zl-g # 27 февраля 2013 в 22:48 0
— Дадажон иссиингиз
чиаяптими, дори олиб
келайми, йиламанг дадажон
биз сизни жудаям яхши
кўрамиз. — Ойинг кечга
олаяпди-ку, соатга ара-чи,
болам. У эшикдан кўзини
узолмади. Хотининиг тезро
келишини интилик билан
кутарди. Зебо ховлииб кириб
келди. — Нима бўлди, дадаси,
нимага бунча алин ўраниб
олдингиз, иссиингиз баланд-ку,
тез ёрдам чаирмадингиз-ми?
Тез ёрдамга ўниро илгач,
эрининг ёнига ўтирди. У
ётохонада, деванга суянганча
ярим ўтирган холатда ётарди,
бир сўз дейишга мажоли йў
эди, юзида или табассумнинг
акси бор эди, олос. Хеч нарса
демади, фаат хотининиг
юзларига тўйиб араб олди-да
кейин ўгирилиб, бир-икки чуур
нафас олиб, бошини ёстиа
ўйди. Кўзлари юмилди. —
Тўлин акажон нима бўлди,
сизга бизни ўритманг,
кўзингизни очинг, нимага ундай
иласиз?.. ўллари алтираб
томирини ушлади, юрагини
эшита бошлади, оё-ўлларини
уалади. — изим дадангнинг
пайпоини олиб кел, оёи
музлаб олибди.
r-zl-g # 28 февраля 2013 в 00:16 0
— Аяжон дадам ўлиб олди,
оёи яхлаб олган. Мухлиса да-
да титрарди. Йў, ундай дема,
хушидан кетди олос, озир
кўзини очади. — Тўлин акажон
кўзингизни очинг, болаларим
ўраяпти. Тез ёрдам келганда,
у бу оламни 36 ёшда тарк этган
эди. Бу уйнинг фарёди кўкни
титратиб юборди. Зебо ўзини
йўотиб ўйди, укол илиб
ўзига келтиришди. Экспертиза
хулосасига кўра “жигар
церрози” ташхиси ўйилди. Энг
ачинарлиси шундаки, бу дардга
чалинган беморлар энг
шошилинч олатда ам уч кун
ётиши керак экан, лекин у атто
бир соат ам ётмади.Ёшлигида
икки марта “сари касали”
билан ориган. Баъзан
жигаридан шикояти бор эди,
аммо еч ачон кўрпа- тўшак
илиб ётган одам эмасди.
Бундан икки афта олдин
шамоллаб, кассалиги чўзилиб
кетайвергач, антибиотик укол
олган эди, балки шу ам сабаб
бўлгандир. Зебо боши гаранг
олатда еч нарсани
англолмасди, улоларига еч
нарса кирмасди, бир араса,
ёнида одамлар кўп,
нималарнидир муокама
илишарди, сал ўтмай, ўша
одамлар аёадир ойиб
бўлгандай, еч кимни кўрмасди.
Кўзидан бир томчи ёш
чимасди. Тилида фаат бир
гап айланарди. -Нима учун
бундай бўлди? Нимага айнан
Тўлин акам? -Барибир ярим
йўлда ташлаб кетар экансиз,
нимага бирор марта бўлса-да
дилимни оритмадингиз,
нимага кўнглимга араб шунча
авайладингиз, хатто бир оиз
ам “сен” демадингиз. Бир
аёлни бахтли бўлиши учун нима
керак бўлса, хаммасини
бердингиз, мени шундай
ардоланишга ўргатиб ўйиб,
нимага ташлаб кетдингиз. Мен
бутун умрим давомида яшаган
йилларимни мана шу ўн икки
йилга алмаштирмайман. Шу
пайт онасининг фарёди
хаёлларини тўзитиб юборди.
— Худо менга куёв эмас ўил
берди, деб шукрона илардим.
Менинг пешонамга ўилли
бўлиш ёзилмаган экан. У жуда
олийжаноб бари кенг, ким
бўлишдан аттий назар
ўлидан келганча ёрдамини
аямайдиган, кўнгли пок
аиий, яхши инсон эди. У бу
дунёдан кўз юмган кундан
бошлаб, унинг яинларининг
юрагида бир умирлик ори
олди. Шу ўринда Гулчера
Шаобиддин изининг
аламига мансуб мисраларни
келтираман. Шу митти
албимда яшар бир олам,
Дўстларим сезмаган ам, туён,
алам. Шунчалар дардим кўп,
ёзиб бу алам Дардимни еч
ерга сидиролмайди..
Орзуларим бисёр, армонлар
бисёр, Баъзида азизу, баъзан
бўлдим хор. Умримнинг баори
амда кузи бор, Толар ам
амимни кўтаролмайди..
Айрили доидан куйдим, кул
бўлдим, он ютиб йиладим,
амларга тўлдим. Нав-ниол
ёшимда гулдайин сўлдим-
ДАРДИМНИ КИТОБЛАР
СИДИРОЛМАЙДИ.. Воеага еч
андай ўзгартириш киритмай
етказишга аракат илдим.
Нигора Жумаева .